INGYENES SZÁLLÍTÁS 20.000Ft feletti vásárlás esetén!

Tedd teljessé az utazásod

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
GYIK
Általános szerződési feltételek

Üdvözöljük a Rati Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon.

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.ratistore.hu oldalon (a továbbiakban: Webshop) elérhető szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Jelen ÁSZF-ben meghatározott általános rendelkezések (1-3 valamint a 8-9 és 11. pontok), vásárlástól függetlenül minden Felhasználóra - aki a Webshopot meglátogatja, vagy azon böngészik - kötelező érvényűek, annak külön elfogadása nélkül is.

Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató valamennyi árucikkének a Webshopon történő megvásárlására alkalmazni kell.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik.

A Webshop használatához kapcsolódó egyes technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webshopon elérhető információk tartalmazzák.

A Webshop tartalma magyar, angol német és francia nyelven is elérhető. A kívánt nyelvet a Felhasználó a Webshopon a jobb oldalon tudja kiválasztani.

Felhasználó a Webshop használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 1. A szolgáltató

A szerződés a Rati Kft.-vel jön létre.

Név: Rati Kft.
Székhely és telephely: 7300 Komló, Nagyrét u. 2.
Levelezési cím: 7300 Komló, Nagyrét u. 2.
Képviselő neve: Rajnai Attila
Cégjegyzékszám: 02-09-064760
Bejegyző Bíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11542935-2-02
Közösségi adószám: HU11542935
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank ZRt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10200012-24079381-00000000
IBAN számlaszám: HU24 1020 0012 2407 9381 0000 0000
Telefonszám: +36 72 582 420
E-mail: contact@rati.hu
Rendeléssel kapcsolatos ügyintézés ratistore@rati.hu
 1. A webshopon folytatott tevékenység

A Webshop célja tárolási és kényelmi igényeket megoldó, műanyag autó felszerelési termékek értékesítése. A termékeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért a valóságtól eltérhetnek.

 1. A webshop használatának feltételei

3.1 Felelősség

3.1.1. A Webshopon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.1.2. Felhasználó a Webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

3.1.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webshop használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

3.1.4. A Felhasználók által a Webshop használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

3.1.5. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.1.6. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Webshop használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webshop használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

3.1.7. Amennyiben a Felhasználó a Webshopon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

3.1.8. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Webshop használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

3.1.9. Regisztráció nélküli vásárlás esetén a felek között jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, a szerződés teljesítésével, vagyis a termék kiszállításával és annak Felhasználó általi átvételével. Természetesen a megszűnés nem érinti a Felhasználó azon jogait, melyek őt az elektronikus úton létrejött szerződéssel összefüggésben megilletik (elállási jog, jótállás, szavatosság stb).

3.2 Szerzői jogok

3.2.1. A Webshop egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webshopon, valamint a Webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webshop felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

3.2.2. A Webshop tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

3.2.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webshop használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Webshopon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webshop rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

3.2.4. A Webshopon található tartalomról csak linkelt hivatkozással lehet információkat felhasználni az interneten, a következő feltételek betartása mellett:

- Jól látható módon, link formájában meg kell jelölni a forrást. A linknek az adott tartalmi elemre kell mutatnia.

- A www.ratistore.hu fő vagy aloldalainak más weboldalba történő beágyazása (például frame-ek segítségével) nem engedélyezett.

- A linkelő webshop nem keltheti azt a benyomást, hogy a www.ratistore.hu vagy a Szolgáltató támogatja az adott oldalon kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, kivéve, ha erről a Szolgáltatóval, mint szerződő féllel kötött írásbeli szerződés másképpen rendelkezik.

- A linkelő webshop nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a www.ratistore.hu, illetve a Szolgáltató és a linkelő webshop fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Szolgáltató szolgáltatásairól.

- A linkelő webshop nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

- A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a webshopra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

3.2.5. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a rati.hu és a rati-shop.com, ratistore.hu, ratistore.de, ratistore.fr, ratistore.com, ratistore.co.uk domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, a Rati Kft. által foglalt minden más domain névre, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

3.2.6. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

3.2.7. A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 1. A webshopon történő vásárlás

4.1 Regisztráció

4.1.1. A Webshop tartalmának minden része bármely Felhasználó számára ingyenesen, regisztráció nélkül elérhető.

4.1.2. Ennek megfelelően a Webshopon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció, tehát a weboldal böngészésére valamint a megrendelni kívánt termék kiválasztására és megrendelésére bejelentkezés és regisztráció nélkül is lehetősége van a Felhasználónak.

4.2 Megrendelés

4.2.1. Szolgáltató a megrendeléseket hétfőtől- péntekig 08:00-14:00 közötti időben dolgozza fel, így a 14:00 óra után elküldött megrendelések csak a következő munkanap kerülnek feldolgozásra. Előfordulhat ezért, hogy a pénteken 14:00 óra után elküldött megrendelés feldolgozására csak a következő hét első munkanapján kerül sor. 

 4.2.2. A kezdőoldalról a Termék kereső oldalra lépve egy keresőmező jelenik meg, ahol Felhasználó szűkítheti a Szolgáltató Webshopján rendelkezésre álló termékek körét. A Termék kereső-ben a következő szempontok szerinti szűkítés áll a Felhasználó rendelkezésére: 

 1. Márka:
 2. Modell: kizárólag csak az adott autó márkához tartozó típusok jelennek meg.
 3. Modell év: az az év, amelytől az autótípus hivatalosan megvásárolható

4.2.3. Ha a Felhasználó nem kívánja leszűkíteni a termékek listáját, akkor a kezdőoldalról a Termékek oldalra lépve tekintheti meg a Szolgáltató aktuális és teljes termékkínálatát, melyek között válogathat és keresgélhet. Az egyes termékoldalra belépve a jobb felső sarokban elérhető egy járműkereső, ahol a Felhasználó megtekintheti és kiválaszthatja azokat a típusokat, amelyekhez a Szolgáltató forgalmaz terméket az adott termékcsoporton belül.

4.2.4. A termékre vonatkozó egyéb információkat (funkciókat, termékjellemzőket, szerelési és használati útmutatókat) a 4.2.2. vagy 4.2.3. pontban leírt keresés eredményeként megjelenő (típusspecifikus) termékoldalon tekintheti meg a Felhasználó.

 4.2.5. A termék típusspecifikus jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Megrendelem” feliratra kattintva a Felhasználó az adatbekérő felületre jut, ahol a rendelés teljesítéséhez szükséges adatait adhatja meg, áttekintheti a kapcsolódó feltételeket, elfogadhatja azokat, majd a „Rendelés elküldése” feliratra kattintva elküldheti megrendelését a Szolgáltatónak.

 4.2.6. Ha nem egyértelmű a termékek leírása, a Felhasználó e-mailben is kérhet segítséget az 1. pontban megadott e-mail címen keresztül.

4.3. Termékek vételára

4.3.1. A termékek vételára a webshopon az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek kiszállítás költsége feltüntetésre kerül vagy külön tételként, vagy a termék árába foglalva.

4.3.2. A termékek ára magyar forintban (HUF, Ft) kerül feltüntetésre.

4.4. A megrendelés folyamata

4.4.1. A Felhasználó megrendelést adhat le a Webshopon szereplő termékekre. A Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére, a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

4.4.2. A Felhasználó, a megrendelni kívánt termék oldalán a „Megrendelem” gomb megnyomásával az adatbekérő felületre jut, ahol meg kell adnia, a számlázási információkat, a szállítási címet, ha az nem egyezik a számlázási címmel, az e-mail címét, telefonszámát és egyéb információkat (pl. adószám). Majd a „Rendelés elküldése” gombra kattintva a Felhasználó elküldi rendelését Szolgáltatónak, amely szerződéses ajánlatnak minősül.

4.4.3. A megrendelés elküldését követően a rendszer a képernyőn keresztül (is) tájékoztatja a Felhasználót a rendelés sikerességéről, illetve a Felhasználó e-mail üzenetet fog kapni a rendelés visszaigazolásáról.

 4.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

4.5.1. A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat, a rendelés számát, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, árát, szállítási költséget, és a fizetendő végösszeget. Ha a Felhasználó valamilyen hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

4.5.2. Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól a visszaigazoló e-mailt.

4.5.3. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, és ezzel érvényes szerződés jön létre.

4.5.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

4.5.5. Szerződést a Webshopon magyar, angol német és francia nyelven lehet megkötni.

4.6. Fizetés

4.6.1. Készpénzben vagy bankkártyával, utánvéttel az áru kiszállításakor: Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak fizeti meg készpénzben vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor. Utánvételes fizetésre kizárólag Magyarországon belüli kiszállítás esetén van lehetőség.

4.6.2. Szolgáltató a következő kártya típusokat fogadja el:

- Master Card, Maestro

- VISA

Szolgáltató az UniCredit Bank Hungary Zrt. kártyás fizetési modulját alkalmazza, amely megfelel minden VISA (Verified by VISA, VbV) és MasterCard (MasterCard Secure Code, MCSC) biztonsági eljárásnak és előírásnak. Minden fizetési tranzakció VbV és MCSC tranzakció keretében zajlik.

 4.7. Számla

4.7.1. Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor, vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi a számlát.

4.8. Kiszállítás

4.8.1 Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben szereplő feltételek szerint köteles a Felhasználó által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre juttatni. Felhasználó pedig a megrendelt terméket a megrendeléskor megadott szállítási címen átvenni.

4.8.1. Kiszállítási határidő

A termékek kiszállítási határideje 5-8 munkanap, amely határidőt a 4.5.3. pont szerinti külön elfogadó e-mail megérkezésétől kell számítani.

Szolgáltatónak a meghatározott órára történő kiszállítást nem áll módjában vállalni.

4.8.2. Kiszállítás módja

4.8.2.1. Szolgáltató a vele szerződéses kapcsolatban álló futárszolgálat igénybevételével juttatja el a terméket a Felhasználóhoz.

4.8.2.2. A csomag futárszolgálatnak történő átadásakor (a rendelést követő 1-2 munkanapon belül) Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. Az e-mail tartalmazza a csomagkövetési számot, amellyel Felhasználó nyomon tudja követni a csomag útját.

4.8.2.3. A csomagok kézbesítése munkanapokon munkaidőben történik. Ha a Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként lehetséges és célszerű munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg. Az első sikertelen kézbesítés esetén a futár egy értesítőt hagy a Felhasználónak, melyen feltünteti az elérhetőségeit. Felhasználó ezen elérhetőségek valamelyikén közvetlenül felveheti a futárral a kapcsolatot egy újabb kiszállítási időpont egyeztetése érdekében. A 2. sikertelen kiszállítás szállítási költségét Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltató részére.

4.8.2.4. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a csomagoláson észlelt sérülés esetén kérni a csomag kibontását és jegyzőkönyv felvételét. Ilyen esetben a futár visszaszállítja a terméket Szolgáltató részére, és díjmentesen gondoskodik a termék cseréjéről. Szolgáltató ilyen esetben csak egyszeri szállítási költséget számol fel. Amennyiben sérült a termék vagy a csomagolás, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

4.8.2.5. Közvetlen - a Szolgáltató telephelyén történő - személyes átvételre nincs lehetősége a Felhasználónak.

4.8.2.5. Kiszállítás MPL szolgáltatón keresztül:
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti távollévők között kötött szerződés alapján értékesített áru kézbesítése érdekében az egyetemes postai szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatás igénybevételének lehetőségét a kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás a honlapján biztosítja.
Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

Amennziben élni kíván a lehetőséggel és MPL szolgáltatással szeretné házhoz szálítani termékeinket, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

4.8.3. Kiszállítás díja

4.8.3.1. A termékek kiszállítás költsége vagy külön tételként, vagy a termék árába foglalva kerül feltüntetésre a termék vételárának ismertetésekor (lásd még 4.3.1).

 1. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a) a terméknek,
 2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

 1. Rendelés lemondása

6.1. Ha a Felhasználónak utóbb mégsem felel meg a már megrendelt termék, lehetősége van a megrendelést – legkésőbb a rendelés elküldését követő napon – lemondani.

6.2. A rendelést a Felhasználó csak írásban, az 1. pontban feltüntetett e-mail címre küldött üzenettel mondhatja le. A lemondás kizárólag akkor hatályos, ha az egyértelműen beazonosítható (pl. tartalmazza a rendelésben leadott adatokat), valamint a Felhasználónak a rendelés lemondására vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát.

6.3. A rendelés más módon, így különösen telefonon nem mondható le, ilyen tartalmú telefonos megkeresés esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a telefonon lemondott megrendelések nem kerülnek törlésre a nyilvántartásból, azoknak minden költségét a Felhasználónak kell viselnie!

 1. Jótállás és szavatosság

 7.1. Jótállás (garancia)

7.1.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Felhasználónak történő átadásának a napja.

7.1.2. Azonban, mivel Szolgáltató nem értékesít a 7.1.1. pontban körülírt kormány rendelet hatálya alá tartozó, kötelező jótállás körébe tartozó termékeket, így Szolgáltató, mint a termék gyártója – a Webshopon a termék leírásában szereplő jótállási idő – önként vállalt jótállási időt biztosít Felhasználó részére. A jótállási idő a termék Használati útmutatójában került feltüntetésre. Felhasználó jótállási igényét a számlával vagy annak másolatával tudja érvényesíteni (mely tartalmazza a vásárlás dátumát, a termék nevét stb.), ezért Felhasználó köteles a Számlát megőrizni, és bármilyen garanciális igény kapcsán Szolgáltatónak bemutatni.

7.1.3. Jótállás esetén Felhasználót ugyanazon jogok illetik meg, mint az 7.2.1. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

7.1.4. Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.1.5. A jótállási idő alatt Szolgáltató vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, a Felhasználó választása szerint. Ha a kijavítás és csere nem lehetséges, a Szolgáltató a Felhasználó választása szerint a hibás terméket visszaveszi és vételárát visszatéríti a Felhasználó részére vagy a hibával arányos árleszállítást biztosít a termék árából. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.1.6. A jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavítás idejével, a termék vagy jelentősebb részének kicserélése, illetve kijavítása esetén pedig a jótállás időtartama újból kezdődik.

7.1.7. A jótállási kötelezettség azon hibákra vonatkozik, amelyek már az átvételkor fennálltak. Annak a bizonyítása, hogy a hiba oka a termék átvételekor nem állt fenn a Szolgáltatót terheli.

7.2. Szavatosság

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Az első hat hónapban tehát a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a fogyasztónak eladott dolog a teljesítés időpontjában megfelelt a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hat hónapon túl azonban már a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

 7.2.1 Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

7.2.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 7.2.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.3. Jótállási és szavatossági igények érvényesítése

Jótállási vagy szavatossági igényeit Felhasználó az alábbi címen érvényesítheti:

Név: Rati Kft.

Cím: 7300 Komló, Nagyrét u. 2.

E-mail: contact@rati.hu

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye

8.1.1. Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: Rati Kft., 7300 Komló, Nagyrét u. 2., Magyarország

Telefon: +3672 582 420

E-mail: contact@rati.hu

 8.2. Panaszügyintézés módja

8.2.1. Szolgáltató a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 8.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül – melybe az ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

8.2.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig megőriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

8.2.3. Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

8.2.4. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

8.2.5. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

8.2.6. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

8.2.7. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

8.2.8. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 8.3. Panaszügyintézés ideje

8.3.1. Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 8.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 8:00-15:00 között fogadja.

 8.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

8.4.1. Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

- Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

 1. Átalános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

9.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webshop első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat az ezt követően feladott megrendelésekre kell alkalmazni.

 1. Tulajdonjog fenntartása

10.1. A vételár teljes kifizetéséig az áru a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha az áru a vételár teljes kifizetését megelőzően – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 1. Egyéb rendelkezések

11.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webshopon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

11.2. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Webshopot más domainnév alá helyezze át. 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.04.01

Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató normatív hátterét a következő jogszabályok alkotják:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR).

A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és azok értelmezése:

 • Érintett: az adatkezelővel kapcsolatba kerülő, vagy kapcsolatba került azon természetes személy, akire vonatkozóan és hozzá kapcsolódóan az adatkezelő személyes adatokat valamilyen módon kezel. Az Érintett a személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy lehet.
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.

Az adatkezelés és feldolgozás alapelvei

A RATI Autófelszerelési Cikkeket Fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban RATI Kft.), a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A RATI Kft. a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helyességéért kizárólag az azokat megadó személy felel.

Felhívjuk a RATI Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett tájékoztatása és ha szükséges, hozzájárulásának beszerzése.

A RATI Kft., mint adatkezelő adatai:

Megnevezése:

RATI Autófelszerelési Cikkeket Fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviselője:

Pukli Zoltán

Központi e-mail címe:

contact@rati.hu

Telefonszáma:

+3672582420

Postacíme:

7300 Komló, Nagyrét utca 2.

A RATI Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

Megnevezése:

UNAS Online Kft.

Központi email cím:

unas@unas.hu

Postacíme:

9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Adatvédelmi nyilatkozata:

Adatkezelési tájékoztató - UNAS

Tevékenysége:

Webtárhely szolgáltatás, levelezőszerver-tárhely szolgáltatás

Megnevezése:

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Központi email cím:

adatvedelem@gls-hungary.com

Postacíme:

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Adatvédelmi nyilatkozata:

Classification (gls-group.eu)

Tevékenysége:

Csomagkézbesítő szolgálat

Megnevezése:

Deutsche Post AG és leányvállalatai

Központi kapcsolatfelvételi pont:

Kapcsolat | DHL | Magyarország

Postacíme:

Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Str. 20
53113 Bonn
Németország

Adatvédelmi nyilatkozata:

Adatvédelmi nyilatkozat | DHL | Magyarország

Tevékenysége:

Csomagkézbesítő szolgálat

Megnevezése:

UPS (United Parcel Services Inc.) és leányvállalatai

Központi kapcsolatfelvételi pont:

E-mail a UPS részére - Magyarország

Postacíme:

Ave Ariane 5
Brussels, B-1200
Belgium

Adatvédelmi nyilatkozata:

Adatvédelmi nyilatkozat | UPS - Magyarország

Tevékenysége:

Csomagkézbesítő szolgálat

Adatbiztonsági intézkedések

A RATI Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok az arra jogosultsággal rendelkezők számára hozzáférhetőek maradjanak, továbbá a hitelességük mindvégig biztosított legyen.

A RATI Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A RATI Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet nyújt.

Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok tárolásának módja

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a RATI Kft., mint adatkezelő, illetve munkatársai és adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

A RATI Kft. számítástechnikai rendszerei központi épületében, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Online rendelés

A RATI Kft. által üzemeltetett weboldalon lehetőség van a termékek közvetlenül a gyártótól történő megrendelésére. A rendelés teljesítéséhez szükség van bizonyos adatokra, egyfelől a távollevők közti szerződés megkötéséhez, másfelől a kiszállítás teljesítéséhez. A termék rendelés funkciója regisztrációhoz nem kötött.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés célja: a vevő szerződéskötéshez szükséges mértékű azonosítása, a szállítási/számlázási cím meghatározása, a rendelt termék vevőhöz történő eljuttatása, a rendelés visszaigazolása, a kiszállítással kapcsolatos értesítés megtétele.

Személyes adatok köre:

 • azonosító és szállítási adatok: név, szállítási és számlázási cím (irányítószám, város, utca és házszám);
 • kapcsolattartási adatok: e-mail cím (rendelés visszaigazolás, szállítás visszaigazolás, csomag nyomon követése) és telefonszám (a kiszállítás részleteivel kapcsolatos egyeztetés);
 • céges vásárlás esetén cég adatok: cím, kapcsolattartási adatok, adószám.

Az adatkezelés időtartama: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény által megállapított – szerződés megszűnését követő – 5 éves elévülési idő lejártáig kerülnek az adatok tárolásra.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a szerződés nem köthető meg, illetve nem teljesíthető.

Igénybe vett adatfeldolgozó: a RATI Kft. a rendelések kiszállításával csomagküldő szolgálatot bíz meg, amelynek teljesítése érdekében a vevők szállítási címét és kapcsolattartási adatait a szolgáltatónak átadja (GLS General Logistics Systems Hungary Kft., UPS [United Parcel Services Inc.], Deutsche Post AG).

Vásárlói regisztráció

A vásárlás során lehetőség van regisztrációra, azonban ez mindössze egy lehetőség, nem kötelező előfeltétele a vásárlásnak. A regisztráció számos előnyt biztosít a vásárlónak, úgy mint a gyorsabb vásárlási folyamatot, a rendelés nyomon követését, valamint hírlevél feliratkozási lehetőséget.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés célja: a vásárló regisztrációja, a gyorsabb ügyintézés, a rendelés nyomon követése érdekében.

Személyes adatok köre: e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs adatok az adatok törlésére irányuló kérelem esetén törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a regisztráció – azonosíthatóság hiányában – nem lehetséges.

Plusz garancia regisztráció

A RATI Kft. az érvényben levő alapgarancia mellé plusz 12 hónap garanciát kínál a termékeire, a többletszolgáltatás nyújtásához azonban szükséges az érintett és a termék azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés célja: igény esetén kiterjesztett garancia vállalása, ennek érdekében a szerződő fél és a szerződés tárgyát képező termék azonosítása.

Személyes adatok köre: név, e-mail cím, termékadatok.

Az adatkezelés időtartama: az adatok a vásárlástól számított 3 évvel, vagyis a teljes jótállási kötelezettséggel érintett idő lejártával törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a kiterjesztett garancia vállalása nem lehetséges.

Számlázás

A jogszabályok által támasztott formai követelményeknek megfelelő számla kiállításához szükség lehet a vevők bizonyos személyes adatainak kezelésére.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Az adatkezelés célja: törvényi előírásoknak megfelelő számla kiállítása.

Személyes adatok köre: név, székhely/lakcím (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a).

Az adatkezelés időtartama: 8 év a számviteli törvény alapján (2000. évi C. törvény a számvitelről 169. §-a)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: számlakiállítás lehetősége nélkül a RATI Kft. elzárkózik a szerződéskötéstől.

Panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelés

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény minden vállalkozás számára kötelezővé teszi a fogyasztók jogainak védelmét, valamint érdekeik érvényesítésének elősegítését. A kötelezettség teljesítése érdekében a RATI Kft. vevőitől származó, termékeinek értékesítésével kapcsolatos panaszok kivizsgálása és dokumentálása érdekében kezel személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja:jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Az adatkezelés célja: ügyfelektől származó panaszok kivizsgálása, rögzítése és a panaszban foglaltaknak megfelelő intézkedések végrehajtása.

Személyes adatok köre: a panasszal kapcsolatban felvett jegyzőkönyvben szereplő adatok: ügyfél neve, lakcíme, panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a panasz részletes leírásában, a bemutatott iratokban, dokumentumokban és egyéb bizonyítékokban szereplő egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: az 1997. évi CLV. tv. 17/A. § (7) bekezdése értelmében a panasz felvételét követő 3 évvel az adatok törlésre kerülnek, kivéve, ha a RATI Kft. jogi igények érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke az adatok további tárolását megalapozza, ebben az esetben az adatok jogos érdek megszűnésekor kerülnek törlésre.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását, így a panasz megfelelő kezelése nem lehetséges.

Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Személyre szóló kommunikáció

Amennyiben Ön elektronikus úton keresi meg a RATI Kft-t (pl.: telefonon, e-mailben, webes űrlapon), elengedhetetlen, hogy a RATI Kft. az adatait a válaszadáshoz szükséges mértékben kezelje.

Az adatkezelés jogalapja: az adatfelvétel jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), ezt követően az adatok tárolása a RATI Kft. jogos érdeke alapján történhet. A RATI Kft. jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) a későbbi kapcsolattartást, valamint a RATI Kft. vagy más jogainak jövőbeni védelmét alapozhatja meg, egyéb adatkezelésnek jogalapja nem lehet.

Az adatkezelés célja: amennyiben Ön elektronikus kapcsolatfelvételt kezdeményez, a RATI Kft. rögzíti az e-mail címét, valamint a nevét, telefonos megkeresés esetén pedig a nevét és telefonszámát. A RATI Kft-nek ezeket a válaszadáshoz szükséges mértékben és időtartamban kezelnie kell. Ezáltal lehetséges az Ön azonosítása, továbbá a személyre szabott és az elvárásainak megfelelő válasz megadása.

Személyes adatok köre:

 • e-mailes megkeresés esetén: név és e-mail cím;
 • telefonos megkeresés esetén: név és telefonszám;
 • webes űrlap kitöltése esetén: név, telefonszám és email cím.

Az adatkezelés időtartama: a RATI Kft. az Ön fent megjelölt személyes adatait elsősorban a kapcsolattartás érdekében kezeli. Ennek megfelelően adatait az Ön által küldött üzenet esetén, az üzenet tartalmát képező ügy lezárását követően törli, kivéve, ha jövőbeni kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, akkor ezen jogos érdek fennállásáig kezeli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatok megadásának elmaradása nem teszi lehetővé az Ön azonosítását és az esetleges kapcsolatfelvételt, így a megkeresésre a RATI Kft-nek nem áll módjában válaszolni.

Hírlevél szolgáltatás

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés célja: a hírlevélre történő feliratkozásával havi rendszerességgel friss információkhoz juthat a RATI Kft. szolgáltatásaival kapcsolatban.

Személyes adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: az Ön által megadott adatok a feliratkozást követő három évig kerülnek megőrzésre. Ezen idő leteltét követően a RATI Kft. automatikusan törli a megadott személyes adatait és nem küld további hírleveleket. Van lehetőség a hírlevélküldési idő meghosszabbítására is, amelynek lehetőségéről a fenti határidő lejárta előtt tájékoztatást küldünk a megadott e-mail címre.

A három év eltelte előtt, amennyiben Ön visszavonja a hozzájárulását, az adatai késedelem nélkül törlésre kerülnek és további hírleveleket sem fog kapni a RATI Kft.-től. A hozzájárulás visszavonását a hírlevélben található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintással vagy a contact@rati.hu e-mail címre küldött kérelmével teheti meg. Kérelemében jelölje meg a feliratkozásnál használt e-mail címet, az Ön azonosítása céljából.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a hírlevélküldési szolgáltatás teljesítése nem lehetséges.

Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés célja: a RATI Kft. online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása céljából üzemeltetett közösségi hivatalos oldalainak, illetve online platformjainak (Facebook, Instagram, YouTube) működtetése.

Személyes adatok köre:név, valamint azon adatok, melyeket Ön a RATI Kft. közösségi oldalán, illetve online platformján önmagáról közzétesz.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatszolgáltatás elmaradásának nincs előrelátható következménye.

A RATI Kft. közösségi oldalainak és online platformjainak látogatói adataiból nem készít adatbázist, azokat a megadott céltól eltérő módon nem használja fel.

Az Európai Unió Bíróságának C-210/16 számú előzetes döntéshozatalra irányuló eljárásában hozott határozatának értelmében a hivatalos Facebook oldallal kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében, közös adatkezelés valósul meg a RATI Kft. és a Meta Platforms Ireland Limited között.

Plug In-ek és beépülő modulok

A RATI Kft. weboldalán közösségi beépülő modulok, valamint egyéb harmadik féltől származó Plug In-ek működnek.

YouTube integráció

Szolgáltató

Google Inc.

Célja, működése

A beágyazott YouTube videó megjelenítése a webhelyen.

A gyűjtött személyes adatok

A látogató sávszélessége a beágyazással érintett oldalon, korábban megtekintett videók, a videólejátszás felhasználói preferenciái.

Adatkezelési tájékoztatója

https://support.google.com/youtube/topic/9386940?hl=hu&ref_topic=2803240

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ

Google reCAPTCHA

Szolgáltató

Google Inc.

Célja, működése

A weboldalt védő szoftver, amely a weboldalt védi a kártékony kódokkal szemben (pl.: kockázatok elemzése és kiszűrése által).

A gyűjtött személyes adatok

Képernyőméret és felbontás, dátum, nyelvi beállítás, böngésző beépülő modulok, IP cím, kattintás (egész használata esetén) és tapintás (érintő kijelző esetén) szám.

Adatkezelési tájékoztatója

https://www.google.com/recaptcha/about/

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ

 

Sütik („Cookie”)

A RATI Kft. weboldala sütiket használ. A testre szabott kiszolgálás érdekében az Ön számítógépén kis adat-csomagot, ún. sütit (angolul: cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a RATI Kft-nek lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmainak tekintetében.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések létrehozása, marketing tevékenység végzése.

Személyes adatok köre: azonosítószám (IP-cím), dátum, időpont, böngésző és operációs rendszer típusa, korábban látogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: az Ön adatait hozzájárulásának visszavonásáig vagy az egyes sütik egyedi lejárati idejéig kezeli a RATI Kft. A süti élettartamának leteltét követően Ön automatikusan új felkérést fog kapni a hozzájárulás megtételére.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adat megadásának elmaradása nem jár előrelátható következménnyel.

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a weboldalt látogatók eszközeiről, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát.

A sütikről általában:

Munkamenet (Session) sütik: ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul zökkenőmentesen és biztonságosan böngészhessék a RATI Kft. weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Állandó Sütik: az állandó sütik érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi időn belül a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső sütik: amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső sütiről beszélhetünk, míg, ha a süti forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

A weboldal működése szempontjából a sütik további három csoportra oszthatók: a megfelelő működéshez alapvetően szükséges sütik, funkcionális sütik és analitikai sütik.

Az alapvetően szükséges sütik: a webhely által kínált valamely szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek, ezek nélkül például a weblap nem képes megfelelni egyes adatbiztonsági követelményeknek.

Funkcionális sütik: a funkcionális sütik lehetővé teszik, hogy a webhely emlékezzen az Ön beállításaira (pl.: választott nyelv beállítása). Ezen sütik által gyűjtött információk nem képesek nyomon követni az Ön böngészési tevékenységét.

Analitikai sütik: az elemzési sütik rögzítik az információkat, többek között a weboldalon Ön által meglátogatott lapokról, a weboldalon eltöltött időről és a gyakoriságról, amellyel Ön a weboldalt látogatja.

A weboldal használata során keletkezett, Önre vonatkozó adatokat a RATI Kft. marketing célokra nem használja fel.

Neve

Célja

Típusa

Élettartama

UnasID, UnasServiceProxyID

Megkülönbözteti a felhasználókat egymástól, azonosítja a munkamenetet, továbbá megkülönbözteti a regisztrált és a nem regisztrált felhasználókat, annak érdekében, hogy a weboldal különböző tartalmakat jeleníthessen meg

Feltétlenül szükséges/ munkamenet /belső

A munkamenet (session) végéig

UN_cart_0

Rögzíti a vásárló online kosarának tartalmát a vásárlás megkönnyítése érdekében

Alapvetően szükséges/állandó/belső

1 év

UN_last_prod

Rögzíti a vásárló által legutóbb megtekintett terméket a webshopban

Funkcionális/állandó/ belső

1 hónap

UN_cookie_allow

A süti tájékoztató ablakra adott felhasználói válasz tartalmát rögzíti

Alapvetően szükséges/állandó/belső

1 év

UN_cookie_close

A süti tájékoztató ablakra adott válasz alapján elrejti az ablakot

Alapvetően szükséges/állandó/belső

1 év

Ön is képes a sütiket törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik további alkalmazását. A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linkekre kattintva olvashat:

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Internet Explorer/Edge:

http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9

Opera:

http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

Safari:

http://support.apple.com/kb/PH5042

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga;
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;
 • helyesbítéshez való jog;
 • adatkezelés korlátozása;
 • törléshez való jog;
 • tiltakozáshoz való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint a RATI Kft-nek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet a RATI Kft. egyébként is kezel Önről).

A RATI Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket és panaszokat legkésőbb 25 napon belül válaszolja meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a RATI Kft. a rendszereiből visszaállíthatatlanul törli.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy a RATI Kft-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról a RATI Kft. tájékoztassa:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a RATI Kft. közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti a RATI Kft-től az Önre vonatkozó személyes adatokról másolat készítését, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben, az alkalmazott logikáról és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatokhoz való hozzáférésre, valamint az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás/hozzáférés kérés esetén a RATI Kft. méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést a RATI Kft. úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően, választása szerint személyes átvétel útján, emailben vagy postai úton juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat (másolatukat) és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy mely személyes adatokhoz kér hozzáférést.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a RATI Kft. késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a RATI Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a RATI Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból, ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a RATI Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de a RATI Kft. jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos érdek elsőbbséget élvez-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A RATI Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a RATI Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a RATI Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat a RATI Kft. jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert;
 • a személyes adatokat a RATI Kft. által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha a RATI Kft. bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges az alábbiak valamelyikéhez:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelés jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a RATI Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje a RATI Kft-től, hogy az Öntől gyűjtött adatokat, az Ön által megjelölt formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Jogorvoslati jogok

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, az adatkezelés korlátozására, az adatok törlésére, az automatizált döntéshozatallal hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem következett be, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll az alábbi elérhetőségeken:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Valamely eljárás megkezdése előtt érdemes a RATI Kft-nek elküldeni a panaszt, a probléma gyors és hatékony orvoslása érdekében.

 

Bármely további kérdésével, továbbá kérelmek, panaszok vagy incidensek bejelentésével forduljon a RATI Kft. képviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:

E-mail:

contact@rati.hu

Telefon:

+36 72 582 420

 

GYIK
Hol a csomagom? Hol tudom nyomon követni?

A rendelés elkészülését követően értesítést kap tőlünk, mely tartalmazza a csomagszámot és a csomagkövető linket is. Ezt követően a futárszolgálattól is kap e-mail-t a várható kiszállításról.

Mennyi idő a kiszállítás?

Országonként eltérő.
Magyarország – 1 munkanap
Németország, Ausztria – 2-3 munkanap
Franciaország, Olaszország, Hollandia – 4 munkanap
Spanyolország, Portugália – 5 munkanap
A teljes lista itt elérhető: https://rati.hu/share/shipping_time_hu.pdf

Mennyibe kerül a kiszállítás?

20.000 Ft felett ingyenes a kiszállítás.
Teljes lista elérhető itt: https://www.ratistore.hu/shop_contact.php?tab=shipping

Sikertelen volt a fizetésem. Hogyan tudok fizetni?

Sikertelen fizetés után a rendelés automatikusan lezárul. Ilyen esetben kérjük legyen kedves újra leadni a rendelését.

Hiányos volt a csomagom. Mi a teendő?

Ilyen esetben kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailen és megvizsgáljuk az esetet. Kérjük az e-mailben tüntesse fel a rendelés számát, csatolja a számlát és röviden fogalmazza meg a problémát. Amennyiben van rá lehetőség, mellékeljen fotót vagy videót is!

Szeretném visszaküldeni a csomagomat.

A vásárlástól való elállásra a csomag átvételének napjától számított tizennégy naptári napon belül van lehetőség. Ebben az esetben a Rati Kft címére szükséges visszaküldeni a terméket:


Rati Kft
Komló
Nagyrét utca 2.
7300 – HU

A visszaküldés költsége a vevőt terheli!

Van készleten a termékből?

A webshopban megrendelhető termékek gyártójaként folyamatosan biztosítjuk a termékek elérhetőségét.

Hogyan módosíthatom adataimat?

Kérjük a módosítani kívánt adatokat a ratistore@rati.hu e-mail címre küldje el.

Milyen kartámasz illeszkedik az autómba?

A menüben először válassza ki az autó típusát, majd az évjáratot. Ezt követően megtalálja az Ön autójához megfelelő kartámaszokat.
Kartámaszaink autóspecifikusak, kizárólag az adott típusokba illeszkednek.

Hogyan tudom beszerelni a terméket?

A termék oldalon a leírás alatt találja a Szerelési útmutató nevű dokumentumot, mely segítséget nyújt a kartámasz beszerelésében.

Vásárolhatok-e pótalkatrészt, például adaptert?

Amennyiben ilyen igény merülne fel, keressen minket a ratistore@rati.hu e-mail címen.

Mik a kartámasz méretei?

A termék oldalon, a rövid leírás alatt talál a kartámasz ház méreteiről információt. Az adapter mérete típusonként változik.

Tartalmazza-e a kartámasz csomag az adaptert is?

Igen, a csomag tartalmazza a kartámaszt, az adaptert, illetve a szerelési egységcsomagot is.

Sport, RHD vagy egyéb verzióba illeszkedik-e a kartámasz?

Ilyen esetben kérjük keressen fel minket a ratistore@rati.hu e-mail címen. Az autó adataira, illetve egy középkonzolról készült fotóra mindenképp szükség lesz.

A középkonzol funkcióit befolyásolja-e a kartámasz beszerelése?

A középkonzolra szerelhető kartámaszok esetében az adapter letakarhat bizonyos funkciókat, például pohártartó.
Ilyen korlátozások a termék megnevezésben is jelölve vannak.
Amennyiben van 12V/USB/Aux csatlakozó, amit letakarunk, akkor az adapterbe illeszthető 12V/USB/Aux aljzatot adunk, hosszabbítóval, így a funkciók megmaradnak.
Mindenképpen javasolt a szerelési útmutató ellenőrzése előzetesen.

A NOOK tapad csomagtértálcán is?

Mivel a NOOK egyik oldalán erős tépőzár, másik oldalán csúszásgátló szivacs található, így minden hagyományos csomagtartóban, illetve csomagtér tálcán is rögzül. Nézze meg termékbemutató videónkat itt: https://youtu.be/3ewQNYT_Sdw

A Hanger bármilyen autóba beszerelhető?

A vállfa dokkoló egysége a fejtámla rudakhoz rögzíthető. Amennyiben a fejtámla nincs ellátva fém rudakkal (pl. sport ülés esetén), sajnos nem lehetséges a vállfa rögzítése.
A tartó az általános fejtámla rudakkal kompatibilis: a fejtámla rudak közötti maximális távolság: 190 mm, vastagsága: 10-16 mm.

A Basket hogyan rögzíthető a csomagtartóban?

Nem kell szerelni. Csak helyezze a keretet a csomagtartóba, és már használatra is kész a kosár. Bárhová tehető a csomagtartóban, nem igényel rögzítési pontokat. Kárpiton és gumiszőnyegen is működik.

Befolyásolja-e a Frunk a motortér szellőzését, hűtését?

A motortér szellőzése és hűtése a Frunk beszerelését követően is biztosított, köszönhetően a távtartóknak.

Elvesztem-e a gyártói garanciát, ha beszerelem az autómba a Frunkot?

Nincs tudomásunk arról, hogy a Frunk beszerelése befolyásolná a gyári garanciát.
Bármilyen szerviz esetén egy mozdulattal eltávolítható a termék a motortérből.